Xót lòng cảnh bố tàn tật chăm con bệnh trong cảnh đói ăn thiếu mặc